.

MagaZinema – Striped-bodysuit-for-Aladdin-Sane-tour-1973